pixel

Aktīvas atpūtas brīvā dabā (ar piemērotu infrastruktūru) izstrāde

Programmas mērķis
Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas potenciālajiem komersantiem un tūrisma objektu īpašniekiem savas darbības paplašināšanā, jauna biznesa virziena – aktīvas atpūtas brīvā dabā – izstrādei.

Pēc apmācību kursa beigām Tu iegūsi:

Prasmes:

– Spēj veikt aktīvas atpūtas brīvā dabā mērķa izvēli, atbilstoši vietējam reljefam un uzņēmuma vīzijai;

– Prot izstrādāt aktīvu atpūtu brīvā dabā ņemot vērā topogrāfijas un klimata specifiku, un sakaru ierīču pielietošanas sniegtās iespējas.

Zināšanas:

– Pārzin aktīvas atpūtas organizēšanas reglamentējošos tiesiskos pamatus;

– Izprot aktīvas atpūtas brīvā dabā mērķa izvēles, atbilstoši vietējam reljefam un uzņēmuma vīzijai, aktualitāti un nozīmīgumu;

– Apzinās topogrāfijas, klimata un sakaru ierīču ietekmes nozīmīgumu aktīvas atpūtas brīvā dabā izstrādes procesā;

– Pārzin izdzīvošanas pamatnoteikumus un mobilā telefona aplikāciju sniegto iespēju pielietojuma iespējas.

Kompetences:

– Spēj izplānot aktīvas atpūtas brīvā dabā norisi atbilstoši uzņēmuma vīzijai, pārzin to plānošanas būtību, principus un plānošanas secību, kā arī prot izvēlēties optimālākās plānošanas metodes un instrumentus aktīvas atpūtas brīvā dabā izstrādes procesā;

– Spēj elastīgi pielāgoties mērķa izvēlē aktīvas atpūtas brīvā dabā izstrādē, īstenot plānus, tos kontrolēt un pilnveidot, ņemot vērā uzņēmuma vīziju.

Iegūstamais dokuments:

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Mācību vieta
(Attālinātajā kārtā mācības notiks izmantojot Moodle, Zoom)

Mācību laiks

Atkarībā no izglītojamo skaita grupas tiks veidotas

  1. darba dienu vakaros no plkst. 18:00 ;

  2. brīvdienu grupas no plkst. 9:00.
Piebildes
Tehniskās prasības
Personālais dators ar stabilu interneta pieslēgumu, austiņas vai skaļrunis, mikrofons, web-kamera (ieteicams).