pixel

Metodes latviešu valodas apguves veicināšanai visos mācību priekšmetos

Programmas mērķis – Pilnveidot dažādu mācību priekšmetu pedagogu prasmi sekmēt latviešu valodas apguvi skolēniem

Programmas uzdevums. Aktualizēt pedagogu izpratni par latviešu valodas apguves veicināšanu ikvienā mācību priekšmetā. Sekmēt uz pētījumiem balstītu mācību metožu izmantošanu latviešu valodas apguves veicināšanai mācību stundās. 

Plānotie rezultāti. Pamatoti izvēlas mācību metodes latviešu valodas apguves veicināšanai mācību stundās. Izmanto daudzveidīgas metodes latviešu valodas prasmju apguves veicināšanai.

Mērķauditorija

Vispārizglītojošo skolu pedagogi.

Pasniedzēja Ieva Margeviča-Grinberga

Asociētā profesore Ieva Margeviča-Grinberga ir ievērojama pedagoģe, kura aktīvi darbojas pedagogu izglītības jomā. Viņa ir izstrādājusi un vadījusi dažādus kursus un programmas skolotājiem, gan Latvijā, gan ārzemēs.

Margevičas-Grinbergas pētnieciskā darbība ir cieši saistīta ar pedagogu izglītību. Viņas pētījumi par skolotāju kompetencēm, profesionālo attīstību un iekļaujošo izglītību ir palīdzējuši uzlabot pedagogu izglītības programmas un praksi.

Margeviča-Grinberga ir regulāra vieslektora Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, kur viņa vada kursus par skolotāju izglītību, pedagoģisko pētniecību un iekļaujošo izglītību. Viņa ir arī Latvijas Izglītības pētnieku asociācijas un Eiropas Pedagoģisko pētījumu asociācijas biedre.

MAKSA

35 EUR+PVN

Detalizēta informācija par norises laikiem – zvaniet  24335244