pixel

Bērnu nometņu organizēšana

Programmas mērķis
Programmas mērķis ir sagatavot izglītojamos profesionālam darbam organizējot bērnu nometnes Latvijā, sniedzot priekšstatus par bērnu nometnes organizācijas tiesisko regulējumu, iesaistītajām personām, nepieciešamajiem resursiem.

Pēc apmācību kursa beigām Tu iegūsi:

Prasmes:

– Prast praktiski pielietot zināšanas, kas balstās uz bērnu nometņu organizēšanas tiesisko pamatu Latvijā;

– Prast sastādīt nometņu saturu un programmu, atbilstoši grupu temporitmam un dinamikai;

– Attīstīt un papildināt praktiskās iemaņas bērnu nometņu organizēšanā, komandas veidošanā, dalībnieku atlasē;

– Attīstīt un papildināt praktiskās iemaņas komandas darba organizēšanā attālināti, izmantojot digitālās platformas.

Zināšanas:

– Pārzināt un izprast bērnu nometņu organizēšanas tiesisko pamatu Latvijā;

– Papildināt teorētiskās zināšanas bērnu nometņu organizēšanā, komandas veidošanā, dalībnieku atlasē;

– Izprast bērnu nometņu organizēšanā pieejamos finansēšanas avotus;

– Papildināt teorētiskās zināšanas komandas darba organizēšanā attālināti, izmantojot digitālās platformas.

Kompetences:

– Prast pielāgot plānošanu un darbību atbilstoši izmaiņām Likumdošanā, mērķauditorijai, u.c. iespējamajiem mainīgajiem apstākļiem, kas tiešā vai netiešā veidā ietekmē bērnu nometņu organizēšanu;

– Prast orientēties digitālā mārketinga komunikāciju instrumentu mērķtiecīgā izmantošanā̄ un efektīvi integrēt šos resursus profesionālā̄ instrumentārijā̄.

Iegūstamais dokuments:

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Mācību vieta
(Attālinātajā kārtā mācības notiks izmantojot Moodle, Zoom)

Mācību laiks

Atkarībā no izglītojamo skaita grupas tiks veidotas

  1. darba dienu vakaros no plkst. 18:00 ;

  2. brīvdienu grupas no plkst. 9:00.

Programmas pilna cena
512,00 Eur

Izglītojamā līdzfinansējums
51,20 Eur

Piebildes
Tehniskās prasības
Personālais dators ar stabilu interneta pieslēgumu, austiņas vai skaļrunis, mikrofons, web-kamera (ieteicams).