pixel

Digitālās animācijas dizains

Programmas mērķis
Kursa mērķis ir sniegt  prasmes  izglītojamajiem profesionālam darbam digitālās animācijas dizainā, veidojot priekšstatus par digitālās animācijas vizuālo uztveri un tās vērtēšanas metodēm, nestandarta  digitālās animācijas scenāriju izstrādāšanas tehnoloģijām, digitālās animācijas praktiskās efektivitātes un tās vērtēšanas metodēm.

Programmas ilgums
160 akadēmiskās stundas. (Klātiene 66 akadēmiskās  stundas, neklātiene 94 stundas).

Galvenās tēmas:

Digitālās animācijas dizaina kompozicionālie risinājumi;

Digitālās animācijas dizaina prototipēšana;

Digitālās animācijas dizaina vadlīnijas / stilistika;

Digitālās animācijas dizaina pamatelementu;

projektēšana / konstruēšana / maketēšana / modelēšana;

Digitālās animācijas dizaina pamatelementu u.c. resursu savstarpēja saskaņošana;

Digitālās animācijas dizaina pamatelementu u.c. resursu detalizācija;

Digitālās animācijas dizaina pamat elementu modelēšana un vizualizācija;

Digitālās animācijas dizaina ergonomika;

Digitālās animācijas dizaina praktiskās modelēšanas programmas.

Programmas vadītājs

Profesors, Mg. Art Mihails Kopeikins

Pēc apmācību kursa beigām Tu iegūsi:

Prasmes:

– Spēj praktiski pielietot savas zināšanas digitālās animācijas dizainā;

– Prot vizualizēt digitālās animācijas dizaina izstrādi dažādos posmos;

– Spēj efektīvi pielietot zināšanas digitālās animācijas dizaina projektu risinājumu veidošanā atbilstoši tirgus prasībām.

Zināšanas:

– Pārzin digitālās animācijas vizuālo uztveri un tās vērtēšanas metodes;

– Izprot nestandarta digitālās animācijas scenāriju izstrādāšanas tehnoloģijas;

– Pārzin digitālās animācijas praktiskās efektivitātes un tās vērtēšanas metodes.

Kompetences:

– Elastīgi reaģēt un pielietot zināšanas digitālās animācijas dizaina projektu risinājumu veidošanā atbilstoši izmaiņām tirgus prasībās;

– Radoši pieiet nestandarta situāciju risinājuma paņēmienu izvēlē.

Iegūstamais dokuments:

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Mācību vieta
(Attālinātajā kārtā mācības notiks izmantojot Moodle, Zoom)

Mācību laiks

Atkarībā no izglītojamo skaita grupas tiks veidotas

  1. darba dienu vakaros no plkst. 18:00 ;

  2. brīvdienu grupas no plkst. 9:00.
Piebildes
Tehniskās prasības
Personālais dators ar stabilu interneta pieslēgumu, austiņas vai skaļrunis, mikrofons, web-kamera (ieteicams). Personīgajam datoram ir jāatbalsta Adobe programmu tehniskās prasības, piemēram, Photoshop.