pixel

Dokumentu elektroniskās izstrādes pamati uzņēmuma darba nodrošināšanā

Kāpēc tieši šī programma?

Mūsdienās arvien lielāku atsaucību un izmantošanu iegūst elektronisko dokumentu izmantošana savstarpējā saziņā starp organizācijām, kā arī attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām, arvien populārāki kļūst elektroniski parakstīti līgumi un dokumentācija. Kārtību, kā organizācijās tiek organizēta lietvedības sistēma un informācijas plūsma, kā tiek reglamentēta dienesta dokumentu sastādīšana, noformēšana, reģistrēšana, darbs ar šiem dokumentiem, to izpildes kontrole nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. To pašu attiecībā uz elektroniskajiem dokumentiem nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”.

Programmas mērķis
Izglītības procesa rezultātā apgūt teorētiskas zināšanas un iegūt praktiskās iemaņas dokumentu elektroniskās izstrādes pamatos uzņēmuma darba nodrošināšanā, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, izmantojot jaunākos tehnoloģiskos dokumentu apstrādes veidus. 

Programmas ilgums
160 akadēmiskās stundas.

Galvenās tēmas:

Dokumentē-šanas procesa tiesiskā bāze.
Dokumentēšanas pamatjē-dzieni.
Lietišķo rakstu valoda.
Pārvaldes dokumentu noformēšana.
Pārvaldes dokumentu izstrādāšana un noformēšana.
Pārvaldes dokumentu izstrādāšana un noformēšana eformātā.
Organizācijas veidlapu un dokumentu formu izstrāde.
Darbs ar google drive dokumentiem.

Pēc apmācību kursa beigām Tu iegūsi:

Prasmes:

– izstrādāt dokumentus, kas nepieciešami veiksmīgai uzņēmuma darbībai, atbilstoši uzņēmuma profilam;

– izstrādāt dokumentus, nodrošinot to juridisko spēku, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

– organizēt dokumentu reģistrāciju, apriti un arhivēšanu uzņēmumā;

– pielietot lietišķo rakstu valodu un valodas funkcionālos stilus dokumentu sagatavošanā;

– izstrādāt un noformēt organizācijas pārvaldes dokumentus e-formātā;

– izstrādāt dokumentus koplietošanas vietnēs (Google Drive).

Apliecību

par profesionālās pilnveides izglītību;

Mācību vieta
Lomonosova iela 1, k.4
(Attālinātajā kārtā mācības notiks izmantojot Moodle, Zoom)

Mācību laiks

Atkarībā no izglītojamo skaita grupas tiks veidotas

  1. darba dienu vakaros no plkst. 18:00 ;

  2. brīvdienu grupas no plkst. 9:00.
Piebildes
Tehniskās prasības
Personālais dators ar stabilu interneta pieslēgumu, austiņas vai skaļrunis, mikrofons, web-kamera (ieteicams). Piekļuve Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint programmām.