pixel

Dokumentu un arhīva pārvaldība

Kāpēc tieši šī programma?

Publisko dokumentu un arhīvu pārvaldības kārtību institūcijās,  kritērijus dokumentu glabāšanas termiņa noteikšanai, dokumentu arhīviskās vērtības noteikšanas kārtību, tehniskās prasības dokumentu saglabāšanai institūciju arhīvos nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.748 „Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi”.

Privātpersonām arhīviski vērtīgo dokumentu sakārtošanas un aprakstīšanas prasības nav obligātas, tomēr obligāta ir arhīviski vērtīgo dokumentu sakārtošana un aprakstīšana privātpersonas likvidācijas, maksātnespējas vai darbības izbeigšanas gadījumā, kad arhīviski vērtīgie dokumenti ir jānodod Latvijas Nacionālajam arhīvam.

Glabāšanas termiņu noteikšana ir dokumentu izvērtēšana. Dokumentu glabāšanas termiņu noteikšana prasa īpašu kvalifikāciju un specifisku dokumentu pārvaldības un arhīvniecības metožu pielietošanu.

Programmas mērķis
Izglītības procesa rezultātā sekmēt privātpersonu un organizāciju spējas pārvaldīt organizācijas dokumentu izstrādes posmus, apriti un arhivēšanu visā dokumentu aktīvajā darbības ciklā, apgūstot teorētiskas zināšanas un iegūstot praktiskās iemaņas dokumentu pārvaldībā un arhivēšanā atbilstoši nomenklatūrai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, izmantojot jaunākos tehnoloģiskos apstrādes veidus. organizēt un kontrolēt dokumentu.

Programmas ilgums
160 akadēmiskās stundas.

Galvenās tēmas:

Dokumentu pārvaldības kārtības izstrāde. 
Organizācijas dokumentu pārvaldību reglamentējošie normatīvie dokumenti, t.sk. lietu nomenklatūra.
Organizācijas lietu veidošana, sagatavo-šana glabāšanai arhīvā. 
Arhīva pārvaldības organizēšana. 

Pēc apmācību kursa beigām Tu iegūsi:

Prasmes:

– organizēt dokumentu pārvaldības izpildi kā privātpersonai un organizācijā.

– izstrādāt un aktualizēt organizācijas dokumentu pārvaldību reglamentējošos iekšējos normatīvos dokumentus, t.sk. lietu nomenklatūru.

– sistematizēt un ievietot dokumentus lietā, kā arī arhivēt elektroniskos dokumentus atbilstoši savas organizācijas lietu nomenklatūrai.

– analizēt arhīva pieprasījumu dokumentus, sagatavot un noformēt arhīva izziņas, sekmēt arhīva pārvaldības izpildi organizācijā.

Apliecību

par profesionālās pilnveides izglītību;

Mācību vieta
Lomonosova iela 1, k.4
(Attālinātajā kārtā mācības notiks izmantojot Moodle, Zoom)

Mācību laiks

Atkarībā no izglītojamo skaita grupas tiks veidotas

  1. darba dienu vakaros no plkst. 18:00 ;

  2. brīvdienu grupas no plkst. 9:00.
Piebildes
Tehniskās prasības
Personālais dators ar stabilu interneta pieslēgumu, austiņas vai skaļrunis, mikrofons, web-kamera (ieteicams). Piekļuve Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint programmām.