pixel

Franšīzes izmantošana uzņēmējdarbībā

Programmas mērķis
Programmas mērķis ir sniegt izpratni par franšīzes izmantošanu uzņēmējdarbības rezultātu pilnveidošanai; iepazīstināt ar franšīzes praktiskās izmantošanas iespējām un priekšrocībām.

Programmas ilgums
160 akadēmiskās stundas.

Galvenās tēmas:

Franšīzes pamati, veidi, kategorijas, iedalījumi.
Starptautiskās franšīzes ieviešana un kultūras dimensija, uzņēmējdarbības. paplašināšanas modeļu salīdzinājums un kultūras uzticamības pārbaude.
Franšīzes tiesības un uzņēmējdarbības struktūras.
Franšīzes vadība.
Franšīzes organizācijas veidošana.
Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati.
Grāmatvedības pamati.

Programmas vadītājs

Ilona Geide

Pēc apmācību kursa beigām Tu iegūsi:

Prasmes:

– Prast izveidot ekonomiski ilgtspējīgu uzņēmumu, izmantojot franšīzes priekšrocības un piedāvātos risinājumus;

– Spēt analizēt franšīzes veidus un formas.

Zināšanas:

– Izprast franšīzes izmantošanas būtiskos aspektus uzņēmējdarbībā;

– Saprast franšīzes nozīmi un darbības pamatprincipus;

– Pārzināt uzņēmējdarbības grāmatvedības pamatprincipus;

– Pārzināt kritērijus un darbības nosacījumus franšīzes izmantošanai uzņēmumā.

Kompetences:

– Radoši pielietot zināšanas uzņēmējdarbības veidošanai ar franšīzes starpniecību;

– Plānot un organizēt uzņēmējdarbību atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam.

Iegūstamais dokuments:

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Mācību vieta
(Attālinātajā kārtā mācības notiks izmantojot Moodle, Zoom)

Mācību laiks

Atkarībā no izglītojamo skaita grupas tiks veidotas

  1. darba dienu vakaros no plkst. 18:00 ;

  2. brīvdienu grupas no plkst. 9:00.
Piebildes
Tehniskās prasības
Personālais dators ar stabilu interneta pieslēgumu, austiņas vai skaļrunis, mikrofons, web-kamera (ieteicams). Personīgajam datoram ir jāatbalsta Adobe programmu tehniskās prasības, piemēram, Photoshop.