pixel

Grāmatvedības kārtošana mazā un vidējā uzņēmumā

Kāpēc tieši šī programma?

Grāmatvedības kursi ir lieliska iespēja cilvēkiem bez pieredzes grāmatvedībā veidot grāmatveža karjeru. Grāmatvežu kursi ir populārākie no tiem, kuri vēlas atklāt sev jaunu profesiju. Tas ir skaidrs: bez grāmatvedības šobrīd nav iespējams nekāds bizness.

Grāmatvedība ir uzņēmuma saimniecisko operāciju reģistrācija, kas galvenokārt tiek apkopota caur dažādiem finanšu pārskatiem. Grāmatvedības uzdevums ir sagatavot attiecīgā uzņēmuma finanšu atskaites potenciālajiem investoriem un valsts nodokļu iestādēm. Grāmatvedības galvenie uzdevumi ir:

– nodrošināt uzņēmuma vadību ar informāciju saimnieciska rakstura lēmumu pieņemšanai;

– nodrošināt kontroli par uzņēmuma materiālo, darbaspēka un finansu resursu izmantošanu un īpašuma saglabāšanu;

– nodrošināt finansu pārskatu lietotājus ar patiesu un pilnīgu informāciju par uzņēmuma saistībām, saimnieciskās darbības rezultātiem un finansu stāvokli;

– nodrošināt pareizu nodokļu aprēķināšanu.

Finanšu grāmatvedības galvenais uzdevums ir sagatavot finanšu pārskatus un sniegt finanšu informāciju cilvēkiem, kas atrodas ārpus uzņēmuma, piemēram, auditam. Šī informācija sniedz vispārēju pārskatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli, tā nav tik detalizēta kā tā, ko sagatavo uzņēmuma vadība. Šī informācija ir publiski pieejama.

Programmas mērķis
Izglītības procesa rezultātā gūt priekšstatu un pamatzināšanas par grāmatvedības kārtošanu un organizēšanu mazā un vidējā uzņēmumā saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu, izmantojot jaunākos un vispārpieejamās tehnoloģiskās iespējas.

Programmas ilgums
160 akadēmiskās stundas.

Galvenās tēmas:

Grāmatvedības uzskaites būtība.  
Uzņēmuma saimnieciskās darbības uzskaites un budžetu veidošanas pamati (finanšu pārskatu veidi, uzbūve, darbības principi un savstarpējā saistība).  
Grāmatvedības konti un divkāršais ieraksts.  
Ieņēmumu un izdevumu pozīcijas (operāciju konti)
Bilances posteņu sastāvs, raksturojums un uzskaite.  
Gada pārskata sastādīšanas darbi.  
Elektroniska grāmatvedības uzskaite.  

Pēc apmācību kursa beigām Tu iegūsi:

Prasmes:

– pamatzināšanas par galvenajiem finanšu dokumentiem (bilanci, naudas plūsmu, peļņas /zaudējuma aprēķinu) mazā un vidējā uzņēmumā;

– izprast saimnieciskās darbības grāmatojumus;

– izprast uzņēmuma grāmatvedības organizācijas pamatprincipus;

– izprast skaidras un bezskaidras norēķinu  sistēmas pamatprincipus un atbilstošo  ierakstu veikšanu;

– izprast saimnieciskās darbības uzņēmuma gada pārskata sastādīšanas pamatprincipus;

– pamatzināšanas darbam ar specializētām grāmatvedības datorprogrammām.

Apliecību

par profesionālās pilnveides izglītību;

Mācību vieta
Lomonosova iela 1, k.4
(Attālinātajā kārtā mācības notiks izmantojot Moodle, Zoom)

Mācību laiks

Atkarībā no izglītojamo skaita grupas tiks veidotas

  1. darba dienu vakaros no plkst. 18:00 ;

  2. brīvdienu grupas no plkst. 9:00.
Piebildes
Tehniskās prasības
Personālais dators ar stabilu interneta pieslēgumu, austiņas vai skaļrunis, mikrofons, web-kamera (ieteicams). Piekļuve Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint programmām.