pixel

IKT rīki līdzdalības veicināšanai tiešsaistē - informācijas ieguve, apstrāde, vizualizācija, prezentēšana un tiešsaistes darba organizācija saziņai izmantojot kameru (Zoom paplašinātās iespējas, Nearpod u.c.)

Programmas mērķis
Sniegt uz pierādījumiem balstītu informāciju par dažādu tiešsaistes rīku jēgpilnu izmantošanu, apskatot katra tiešsaistes rīka būtību un iespējas, tādējādi sekmējot izglītojamo digitālās prasmes (digitālo caurviju kompetenci) dažādu tiešsaistes rīku izmantošanā, lai veicinātu pārliecinošu, kritisku un jēgpilnu informācijas tehnoloģiju izmantojumu profesionālajā darbībā un sabiedriskajā dzīvē.  

Programmas apraksts
Tiešsaistes komunikācijas principi, mērķis, ideja. Digitālā satura plānošana un veidošana.

Digitālā drošība tiešsaistes komunikācijā.  

Pārliecinoša sarunas vadīšana, uzstāšanās un interakcija ar auditoriju tiešsaistes formātā.

Zoom lietotnes paplašinātās iespējas un priekšrocības.

Neaparod iespējas un priekšrocības, klausītāju līdzdalības un refleksijas veicināšanai.

Projektu pārvaldīšanas rīks Trello tā iespējas un priekšrocības.

Video satura un formāta sabalansētības nozīmīgums tiešsaistes formātā.

 Profesionāls lektora tēls tiešsaistes formātā.

Pēc apmācību kursa beigām Tu iegūsi:

Prasmes:

– Māk jēgpilni izmantot dažādus  tiešsaistes rīkus;

– Spēj jēgpilni izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas informācijas ieguvē, apstrādē, vizualizācijā, prezentēšanā, kas nepieciešamas nenoteiktības situācijās;

– Prot prezentēt saturisku vēstījumu, izmantojot jaunākās tendences prezentāciju  veidošanā , t.sk., animācijas;

– Spēj veikt video konferences  un video ierakstīšanas.

Apliecību

par profesionālās pilnveides izglītību;

Mācību vieta
Lomonosova iela 1, k.4
(Attālinātajā kārtā mācības notiks izmantojot Moodle, Zoom)

Mācību laiks

Atkarībā no izglītojamo skaita grupas tiks veidotas

  1. darba dienu vakaros no plkst. 18:00 ;

  2. brīvdienu grupas no plkst. 9:00.
Piebildes
Tehniskās prasības
Personālais dators ar stabilu interneta pieslēgumu, austiņas vai skaļrunis, mikrofons, web-kamera (ieteicams).