pixel

Inovatīvi paņēmieni darbinieku motivēšanā un komandas veidošanā

Programmas mērķis
Kursa mērķis ir sniegt  prasmes  izglītojamajiem profesionālam darbam digitālās animācijas dizainā, veidojot priekšstatus par digitālās animācijas vizuālo uztveri un tās vērtēšanas metodēm, nestandarta  digitālās animācijas scenāriju izstrādāšanas tehnoloģijām, digitālās animācijas praktiskās efektivitātes un tās vērtēšanas metodēm.

Programmas ilgums
160 akadēmiskās stundas.

Galvenās tēmas:

Ievads darbinieka analīzē. GDPR regulu ievērošana.

Dzimšanas datums kā personības rakstura un uzvedības ieradumu informācijas avots.

“Rādītāji. Rādītāji par cilvēka radošumu, pašrealizāciju, atmiņas un iegaumēšanas mehānismu, mācīšanās spējām, par spēju ievērot noteikumus un prasības, pakļauties subordinācijai, vēlme sakārtot lietas, kārtība dokumentos un lietvedībā. Rādītājs par cilvēka iekšējo pasauli, spēju pārvārēt šķēršļus, attieksmi pret citiem cilvēkiem, velme un spēja palīdzēt, lēmumu pieņemšanas ātrums.
Rādītājs par cilvēka prāta spējām, loģiku, uzmanības koncentrāciju, cēloņu un seku likumsakarībām.”

“Darbinieku motivācijas pamatprincipi. Darbinieka spēcīgās rakstura īpašības. Darbinieka motivācijas radītājs. Pareto princips jeb efektīvs laika menedžments. Darbinieka bioritmu ietekme uz darba pienākumu izpildes efektivitāti.”
“Nestandarta darbs ar darbiniekiem. Efektīvs laika menedžments.”

Pēc apmācību kursa beigām Tu iegūsi:

Prasmes:

– Mācēt analizēt rādītājus, kas raksturo darbinieka vietu un lomu komandā, tai skaitā izceļot spēcīgākās īpašības, kas nesīs maksimālo labumu uzņēmumam un sniedz darbiniekam maksimālo gandarījumu par padarīto darbu;

– Prast pielietot inovatīvus paņēmienus darbinieku motivēšanā un komandas veidošanā.

Zināšanas:

– Izprast darbinieku personas datu aizsardzības nosacījumus;

– Pārzināt darbinieku analīzes rādītājus;

– Pārzināt darbinieku motivācijas pamatprincipus.

Kompetences:

– Dinamiski pielāgoties darbinieku maiņai kolektīvā pielietot inovatīvus paņēmienus darbinieku motivēšanā un komandas veidošanā.

Iegūstamais dokuments:

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Mācību vieta
(Attālinātajā kārtā mācības notiks izmantojot Moodle, Zoom)

Mācību laiks

Atkarībā no izglītojamo skaita grupas tiks veidotas

  1. darba dienu vakaros no plkst. 18:00 ;

  2. brīvdienu grupas no plkst. 9:00.
Piebildes
Tehniskās prasības
Personālais dators ar stabilu interneta pieslēgumu, austiņas vai skaļrunis, mikrofons, web-kamera (ieteicams). Piekļuve Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint programmām.