pixel

Konspekti veiksmīgi turpina realizēt programmas projekta ietvaros

Mācību iestāde KONSPEKTI ar gandarījumu ziņo, ka mūsu iesaiste projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 9. kārtā ir izrādījusies veiksmīga un turpinās aktīvi ietekmēt un attīstīt mūsu dalībnieku prasmes un zināšanas. Šī iesaiste ir izcilu panākumu un centienu rezultāts, kas kalpo par labu piemēru, kā projekti var ietekmēt un uzlabot dalībnieku profesionālo potenciālu un konkurētspēju darba tirgū.
Mūsu dalībnieki piedalās dažādās izglītības programmās, tostarp “Reklāmas fotogrāfijas dizains un krāsu korekcija digitālā vidē”, “Tekstila izstrādājumu konstruēšana un modelēšana digitālā vidē”, “Multimediju un interneta vietņu projektēšana (UI/UX dizains)” un “3D printēšanas tehnoloģijas un to praktiskais pielietojums”. Šīs programmas ir radījušas iespēju mūsu dalībniekiem apgūt jaunas prasmes, attīstīt radošumu un pielāgoties tehnoloģiskajām inovācijām.
Veiksmīgā programmu realizācija ir izraisījusi ne tikai individuālas profesionālās izaugsmes, bet arī grupu dinamiku un sadarbību. Mūsu pasniedzēji ir atbalstījuši dalībniekus visā šā procesā, sniedzot viņiem ne tikai zināšanas, bet arī praktiskās pieredzes dalīšanos. Šī kopīgās pūles un spējas apvienošana ir veicinājusi mūsu programmu dalībnieku panākumus un augstākos sasniegumus.
Mēs esam lepni par to, kā KONSPEKTI ir pielāgojušies projektam un izvirzījuši augstu standartu mācību kvalitātei un sasniegumiem. Tas ir ne tikai izmēģinājums mūsu apņemšanai nodrošināt augstākās klases izglītību, bet arī iedrošinājums turpināt sniegt dalībniekiem iespējas iegūt prasmes, kas ietekmēs viņu karjeras virzienus un profesionālo nākotni.
Mūsu spēja turpināt veidot dinamisku un inovatīvu mācību vidi ir būtiska mūsu misijas sasniegšanā. Šis brīdis ir tikai viens solis uz priekšu ceļā, kurā mēs turpināsim sniegt augstvērtīgu izglītību, veidot sadarbību ar profesionāļiem no dažādām nozarēm un ietekmēt mūsu dalībnieku profesionālo nākotni.

KONSPEKTI ir uzsākuši dalību projektā

Ar neizmērojamu gandarījumu un satraukumu vēlamies dalīties ar ārkārtīgi svarīgu ziņu par Mācību iestādes KONSPEKTI piedalīšanos projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 9. kārtā. Šis posms ir ne vien rezultāts mūsu apņēmībai un neatlaidībai, bet arī iedvesmas avots mums visiem. Mēs esam iekļuvuši ESF finansētajā projektā, kas rada un piedāvā iespējas attīstīt un bagātināt mūsu dalībnieku profesionālās prasmes un zināšanas, tādējādi veicinot viņu personīgo izaugsmi un darba tirgus konkurētspēju.
Sākotnējā interese un enerģija, ar kuru mūsu dalībnieki pievērsās šim projektam, ir ne tikai pazīstama, bet arī vērtējama. Tas apliecina mūsu dalībnieku spēju novērtēt un izmantot izcilu mācību iespēju. Viņi iesaistās mācību programmās, piemēram, “Reklāmas fotogrāfijas dizains un krāsu korekcija digitālā vidē”, “Tekstila izstrādājumu konstruēšana un modelēšana digitālā vidē”, “Multimediju un interneta vietņu projektēšana (UI/UX dizains)” un “3D printēšanas tehnoloģijas un to praktiskais pielietojums”.
Mēs esam pārliecināti, ka šī iesaiste ir būtiska gan viņu profesionālajai izaugsmei, gan arī mūsu iestādes reputācijai kopumā.
Šis posms ir kā atslēga, kas atver durvis uz dziļām zināšanām un profesionālo attīstību. Mēs lepojamies ar to, ka mūsu izglītības iestāde ne tikai nodrošina izcilas mācību iespējas, bet arī darbojas kā starpnieks starp teoriju un praksi. Šī piedalīšanās mums un mūsu dalībniekiem piedāvā ne tikai iespēju apgūt jaunas prasmes, bet arī attīstīt kritisko domāšanu, līdera prasmes un inovatīvus risinājumus.
Šis ir brīdis, kad mēs savu ieguldījumu saliedējam ar kopīgiem mērķiem un vērtībām. Mēs tiecamies būt ne tikai vietā, kur apgūt teoriju, bet arī kur mācīties izmantot to praktiskā darbībā. Mūsu dalībnieki ne tikai pieliek punktu vienam svarīgam posmam savā profesionālajā ceļā, bet arī atvēra durvis uz nākamajiem izaicinājumiem un jaunām iespējām.

Projekts

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 

Projekta mērķis

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu

Projekta īstenošanas termiņš

2017. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris

Projekta finansējums

Kopējais attiecināmais finansējums 46 845 105 EUR, t.sk.:

 • Eiropas Sociālā fonda finansējums 39 818 339 EUR
 • Valsts budžeta līdzfinansējums 7 026 766 EUR

Projekta darbības

 • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve
 • karjeras konsultanta pakalpojumi
 • ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana
 • papildu atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto nodarbināto iedzīvotāju iesaistei mācībās:
     • nepieciešamā asistenta vai surdotulka pakalpojuma nodrošinājums nodarbinātai personai ar invaliditāti
     • atbalsts reģionālajai mobilitātei nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss
 • mērķa grupas informēšana un piesaiste dalībai projektā
 • informācijas sistēmas pieaugušo izglītības īstenošanas atbalstam attīstība un uzturēšana personu reģistrēšanas un datu uzkrāšanas nodrošināšanai

Projekta mērķa grupa

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam – arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību; 
 • jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un darba attiecībās. 

 

Prioritārs atbalsts sociālā riska grupu nodarbinātajiem, tostarp:

 • nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
 • nodarbinātajiem vecumā no 50 gadiem, kas 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību” projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” ietvaros saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei;
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

 

strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē

Mācību izmaksas

Sākot ar piekto pieteikšanās kārtu ir mainījušies līdzfinansējuma nosacījumi un, apgūstot kādu no profesionālās tālākizglītības programmām, kuru noslēgumā var iegūt profesiju, iedzīvotājiem būs jāmaksā tikai 5% līdzmaksājums, jo 95% sedz ES fondi un valsts. Turklāt pēc programmas apgūšanas iedzīvotājs varēs saņemt arī ceļa izdevumu kompensāciju līdz 30 eiro mēnesī, kas iztērēti, dodoties uz prakses vietu un atpakaļ.

 • Pilnā apmērā nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss;
 • 90% apmērā nodarbinātajiem, kam nav piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss;

Projekta aktualitātes

Par 4. kārtas rezultātiem:


Tika izveidoti 4 kursi:
3D printēšanas tehnoloģijas un to praktiskais pielietojums (bez priekšzināšanām)
3D printēšanas tehnoloģijas un to praktiskais pielietojums (ar priekšzināšanām)
Informācijas un datu ieguve, apstrāde un veidošana izmantojot populārākās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (Word, Excel, Powerpoint u.c) (bez priekšzināšanām)
Informācijas un datu ieguve, apstrāde un veidošana izmantojot populārākās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (Word, Excel, Powerpoint u.c) (ar priekšzināšanām)

Kursam “3D printēšanas tehnoloģijas un to praktiskais pielietojums (bez priekšzināšanām)” bija pieteikušies 47 cilvēki no kuriem 34 cilvēki tika uzņemti un šo kursu bija veiksmīgi pabeiguši 26 cilvēki.

Kursam “3D printēšanas tehnoloģijas un to praktiskais pielietojums (ar priekšzināšanām)” bija pieteikušies 16 cilvēki no kuriem 11 cilvēki tika uzņemti un šo kursu bija veiksmīgi pabeiguši 11 cilvēki.

Kursam “Informācijas un datu ieguve, apstrāde un veidošana izmantojot populārākās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (Word, Excel, Powerpoint u.c) (bez priekšzināšanām)” bija pieteikušies 17 cilvēki no kuriem 14 cilvēki tika uzņemti un šo kursu bija veiksmīgi pabeiguši 12 cilvēki.

Kursam “Informācijas un datu ieguve, apstrāde un veidošana izmantojot populārākās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (Word, Excel, Powerpoint u.c) (ar priekšzināšanām)” bija pieteikušies 11 cilvēki no kuriem 9 cilvēki tika uzņemti un šo kursu bija veiksmīgi pabeiguši 9 cilvēki.

4. kārtas galarezultātā,
91 cilvēks tika pieteicies piedāvātajiem kursiem, no kuriem 68 cilvēki tika uzņemti un 58 no 68 cilvēkiem tika veiksmīgi pabeiguši mācības.


Par 5. kārtas rezultātiem:


Tika izveidots 1 kurss:
3D printēšanas tehnoloģijas un to praktiskais pielietojums (bez priekšzināšanām)

Kursam “3D printēšanas tehnoloģijas un to praktiskais pielietojums (bez priekšzināšanām)” bija pieteikušies 42 cilvēki no kuriem 17 cilvēki tika uzņemti.

 

(Informācija apkopota – 11.02.2021)

Sasniedzamie rezultāti

Nodarbināto personu skaits, kas saņēmuši atbalstu mācībām projektā:

 • ar zemu izglītības līmeni – 12 130, tai skaitā 2 677 personas līdz 31.12.2018.
 • izņemot nodarbinātos ar zemu izglītības līmeni – 24 095, tai skaitā 11 562 personas līdz 31.12.2018.

Nodarbināto personu skaits, kas pilnveidojuši kompetenci pēc dalības mācībās:

 • ar zemu izglītības līmeni – 9 317;
 • izņemot nodarbinātos ar zemu izglītības līmeni – 13 662.

Projekta īstenošanas pamats

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ir Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001.

 

15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”