pixel

Neformālās izglītības programmas

Topogrāfija

Programmas mērķis
Izglītības procesa rezultātā iegūt pamatzināšanas 3D printēšanā – no 3D prototipa sagatavošanas drukāšanai, pielietojot pieejamās programmatūras, līdz sagatavoto prototipu patstāvīgai izprintēšanai un to praktiskai pielietošanai.

Programmas apraksts
Dotās  zināšanas pielietojamas operatīvā cilvēku meklēšanā. Pamatzināšanas dot  iespējas pašam orientēties  ar  kartes  un kompasa palīdzību, lai nepazustu. lai pats meklētājs neapmaldās. Prasmes  sadalīt pārmeklējamo  teritoriju.  Zināšanas un treniņos iegūtā pārliecība par saviem spēkiem nepieciešamas, lai glābējs  nekļūtu par glābjamo. 2015.gadā valsts policija saņēmusi 4700 iesniegumu par bezvēsts pazudušiem cilvēkiem, ir svarīgi pazudušu cilvēku atrast maksimums 3 dienu laikā, bērniem un vecākiem cilvēkiem meklēšanas laiks ir īsāks.

Darbības uz ūdens

Programmas mērķis
Sniegt  zināšanas un praktisko pieredzi cilvēku glābšanas pasākumu realizēšanā uz ūdens.

Programmas apraksts
Ikvienā novadā ir kāda dabiskā ūdens tilpne – upe, ezers, dīķis, jūra u.tml. Ja baseinā vienmēr tuvumā ir speciāls aprīkojums un profesionāli glābēji, tad to nav iespējams nodrošināt neoficiālajās peldvietās. Slīcēju glābšanā izšķirīgās ir pirmās minūtes pēc ierašanās notikuma vietā un kvalificēta slīkstošā atrašana, glābšana un pirmās palīdzības sniegšana. 2014.gadā VUGD no ūdens izcēluši 154 noslīkušas personas, tajā skaitā cilvēki ir noslīkuši arī ziemas periodā. Dotās  zināšanas pielietojamas operatīvā cilvēku meklēšanā un palīdzības  sniegšanā  uz  ūdens.  Apmācība  darbībai  ar pamata  ekipējumu. Pamatzināšanas dod  iespējas pašam orientēties uz ūdens. Prasmes  sadalīt pārmeklējamo  teritoriju. Peldēšanas  kļūdu  korekcijas. Iepazīšanās  ar  speciālajiem sakaru līdzekļiem un iespējām.

Alpīnisms

Programmas mērķis
Sniegt  zināšanas glābšanas pasākumu organizēšanā  ēkās, dažādos  augstumos. Cietušo glābšana no  kokiem, torņiem, akām utml.  nestandarta konstrukcijām.

Programmas apraksts
Ļoti bieži VUGD darbinieki zināšanu un praktiskā darba pieredzes trūkuma dēļ labi un ātri nerīkojas gadījumos, kad jāiekļūst vietās virs 2 m augstumā no zemes, piem., 3.-5. stāva dzīvokļos, balkonos, lodžijās bīstamu situāciju novēršanai – piedūmojums, bērni vieni paši mājās, ārkārtas palīdzības izsaukums u.tml., kad situācija prasa nekavējošos rīcību, bet nav pieejama speciālā tehnika, piem., izmantošanai daudzdzīvokļu māju rajonos, kur piebraucamie ceļi aizņemti ar novietotām privātajām automašīnām. Dotās  zināšanas pielietojamas   cilvēku meklēšanā un palīdzības  sniegšanā  dažādos  augstumos.  Apmācība  darbībai  ar pamata  ekipējumu. Pamatzināšanas dot  iespējas pašam darboties  virsotnēs. Prasmes  sadalīt pārmeklējamo  teritoriju.   

Izdzīvošana

Programmas mērķis
Sniegt zināšanas kā izdzīvot neikdienišķos ārpus  komforta  zonas  apstākļos.

Programmas apraksts
Dotās  zināšanas pielietojamas , lai cilvēks  spētu izdzīvot neikdienišķos  apstākļos (kombinācijā ar apmācību kursu – Topogrāfija). Zināšanas veido motivāciju personas pašapziņas nostiprināšanai, praktiskās nodarbības veicinās komandas  sadarbību.

Fobiju uzdevumi

Programmas mērķis
Izprast individuālās fobijas un savu psiholoģisko uzvedību krīzes situācijās.

Programmas apraksts
Dotas zināšanas par potenciālajām fobijām. Apmācību rezultātā apmācāmās personas apzinās savas fobijas, iegūst spēju tās pārvarēt,  veicot   noteiktus uzdevumus. Apmācību kurss realizējams komandas sadarbības  veicināšanai, kolēģu iespēju izzināšanai rīcībai nestandarta  situācijās.

Darbības ar šaujamieroci

Programmas mērķis
Sniegt  zināšanas pareizai  rīcībai  ar šaujamieročiem.

Programmas apraksts
Dotas zināšanas par potenciālajām fobijām. Apmācību rezultātā apmācāmās personas apzinās savas fobijas, iegūst spēju tās pārvarēt,  veicot   noteiktus uzdevumus. Apmācību kurss realizējams komandas sadarbības  veicināšanai, kolēģu iespēju izzināšanai rīcībai nestandarta  situācijās.

Sakaru ierīces

Programmas mērķis
Sniegt  zināšanas dažādu sakaru līdzekļu  izmantošanā.

Programmas apraksts
Dotās  zināšanas pielietojamas, lai  varētu operatīvi  nodrošināt  informācijas savstarpēju  apriti  ar  speciālo sakaru līdzekļu  palīdzību. Frekvenču izmantošana un  sadalījums. Sazināšanās  bez  sakaru ierīcēm, izmantojot signālu  sistēmu. Šifru  un kodu izstrāde. Mobilo telefonu izmantošanas dažādās iespējas (ārkārtas zvans ārpus zonas teritorijai, globālā pozicionēšanas sistēma – GPS, speciālās aplikācijas – lukturītis u.c.).

Pārgājiens

Programmas mērķis
Veidot komandu  un  savstarpējo  sadarbību, kā arī  pārbaudīt  savas  spējas , iepriekš iegūtās  zināšanas.

Programmas apraksts
 Kolektīva  saliedēšanas  un motivācijas  veidošana. Psiholoģisko barjeru pārvarēšana. Uzdevumi  veidoti  tādā  veidā, ka par  sekmīgi izpildītiem uzdevumiem, pelna praktiskus  bonusus   tālākās trases veikšanai. Trasi veido pēc  iepriekš apgūtajām zināšanām vai pēc  individuālas programmas. Apmācības kursu iespējams izmantot: a) apmācību sākumā testa variantā apmācāmās grupas vājo un stipro pušu noskaidrošanai, b) komplektā ar apmācības kursiem – Topogrāfija, Izdzīvošana, Fobiju noskaidrošana, Sakaru ierīces u.c. kā praktiska iespēja pārbaudīt teorijā iegūto zināšanu praktisko pielietojumu. Šajā gadījumā apmācību kursam pārgājiens tiek piemērotas atlaides. 

Darbība apvidū nakts laikā

Programmas mērķis
Sniegt zināšanas rīcībai nakts  laikā , pildot  dienesta pienākumus, pārvarot dažādas fobijas un veicinot kolektīva saliedēšanu.

Programmas apraksts
Dotās  zināšanas pielietojamas operatīvā cilvēku meklēšanā un palīdzības  sniegšanā. Zināšanas palīdzēs izprast apkārtnes izmaiņas tumsas apstākļos. Uztveres īpatnības tumsā. Tehnisko palīglīdzekļu pielietojums  tumsā. Lukturu un filtru pielietojums, veidi. Lāzera  staru pielietojums cilvēku meklēšanā.

“Aklā” braukšana

Programmas mērķis
Sniegt  zināšanas par  automašīnas  vadīšanu apgrūtinātas  redzamības  situācijās.

Programmas apraksts
Dotās  zināšanas palīdzēs vadīt autotransporta līdzekli tumsā, dūmos, skaņu  efektos, bez  apgaismojuma. Transporta  vadīšana ar blakussēdētāju apstākļos, kad  šoferis nespēj  redzēt (vingrinājums veicina sadarbības veidošanos).

Automašīnu plūsmas regulēšana un izvietošanapasākumu laikā

Programmas mērķis
Sniegt zināšanas transporta līdzekļu racionālā izvietošanā pasākumu laikā.

Programmas apraksts
Ikvienā pašvaldībā vismaz reizi gadā tiek organizēts masu pasākums, kuru apmeklē daudzi cilvēki, ierodoties ar personiskajām automašīnām. Pašvaldības policijai tiek uzticēta drošības pasākumu organizēšana šo masu pasākumu laikā vai automašīnu plūsmas regulēšana virzienā uz/no tā norises vietas. Dotas zināšanas transporta līdzekļu shematiskā izvietošanā, lai nodrošinātu nekavētu operatīvo transportlīdzekļu piekļuvi, neradītu ilgstošus sastrēgumus. Pareiza transporta  pārmeklēšana bīstamu priekšmetu atrašanai. Pārkāpēja kontrole, ievietošana transporta  līdzeklī.

Bīstamo situāciju risinājumi

Programmas mērķis
Sniegt zināšanas dažādu bīstamu situāciju prevencijā, novēršanā.

Programmas apraksts
Apmācību kurss īpaši aktuāls saistībā ar paaugstināta terora bīstamības līmeni apkārtējās valstīs. Apmācības kursu iespējams izmantot, izstrādājot ārkārtas situāciju risināšanas plānu konkrētā institūcijā, pašvaldībā. Aizdomīgas  personas  identifikācija un personu  aprakstu  veidošana. Meklēšanas  stratēģiju izstrāde. Dažādu  speclīdzekļu  izmantošana. Stratēģisko uzdevumu risināšana.

Kinoloģija

Programmas mērķis
Sniegt  zināšanas glābšanas pasākumu organizēšanā  dzīvniekiem , cietušajiem cilvēkiem.

Programmas apraksts
Dotās  zināšanas pielietojamas palīdzības  sniegšanā  ikdienas  situācijās  saskaroties  ar  dzīvniekiem vai  sniedzot  palīdzību  cietušajiem  no  dzīvnieku  uzbrukumiem. Sniedz  pamatzināšanas rīcībai  ar agresīviem  dzīvniekiem. Protams, VUGD un specializēti uzņēmumi veic dzīvnieku glābšanu, izķeršanu u.tml., tomēr ikdienas saskarsmē ar dažādām situācijām pašvaldības policijas darbiniekam ir svarīgi zināt, kā pareizi un efektīvi pasargāt sevi un citas personas no dzīvnieku uzbrukumiem līdz speciālās vienības ierašanās.

Pazudušu personu meklēšana mežā

Programmas mērķis
Sniegt zināšanas meklēšanas darbam meža apvidū, pielietojot karti, kompasu.

Programmas apraksts
2015. gadā valsts policija saņēmusi 4700 iesniegumu par bezvēsts pazudušiem cilvēkiem, ir svarīgi pazudušu cilvēku atrast maksimums 3 dienu laikā, bērniem un vecākiem cilvēkiem meklēšanas laiks ir īsāks. 2016.  gada pazudušo sēņotāju un ogotāju  statistiku  ir  papildinājuši  arī  letālie  iznākumi. Dotās  zināšanas pielietojamas operatīvā cilvēku meklēšanā mežā. Pamatzināšanas dot  iespējas pašam orientēties  ar  kartes  un kompasa palīdzību, lai nepazustu. lai pats meklētājs neapmaldās. Prasmes  sadalīt pārmeklējamo  teritoriju.  Zināšanas un treniņos iegūtā pārliecība par saviem spēkiem nepieciešamas, lai glābējs  nekļūtu par glābjamo.