pixel

Reproprocesi

Programmas mērķis
Programmas mērķis ir sagatavot apmācāmos profesionālam darbam reproprocesu jomā, lai viņi izglītības procesa rezultātā iegūtu pamatzināšanas reproprocesu prototipa sagatavošanā pielietojot pieejamo programmatūru un metodikas kopumu.

Programmas ilgums
160 akadēmiskās stundas.

Galvenās tēmas:

Reproprocesu attīstība un praktiskā pielietošana.
Tiešās un rakstiskās saskarsmes kultūra, reproprocesu izmantošana dažādās nozarēs.
Reproprocesu kultūras veidošana ar vizuāliem līdzekļiem, reproprocesi un prototipēšana.
Reproprocesu nozīme, reproprocesu vadlīnijas / maketēšana un tehnoloģijas.
“Reproprocesu pamatelementu ietekme
projektēšanā / maketēšanā / modelēšanā”.
Reproprocesu pamat elementu un citu resursu savstarpēja saskaņošana.
Reproprocesu pamat elementu u.c. resursu detalizācija.
Reproprocesu pamatelementu modelēšana un grafiska produkta vizualizācija.
Reproprocesu optiskais komforts.
“Reproprocesu ietekme
praktiskās modelēšanas programmās”.
Reproprocesi kā uzņēmējdarbības veids.

Programmas vadītājs

Profesors, Mg. Art Mihails Kopeikins

Pēc apmācību kursa beigām Tu iegūsi:

Prasmes:

– Attīstīt iemaņas un prasmes pielietot tehnoloģijas, uz kurām pamatojas reproprocesu rezultātu prognozēšana;

– Prasme praktiski pielietot zināšanas par reproprocesu projektu sastāvdaļām un darbībām;

– Prasmes izmantot reproprocesu iespējas un pamatkomponentus un ietekmes mehānismus.

Zināšanas:

– Pārzināt reproprocesu projektu sastāvdaļas un darbības;

– Apgūt reproprocesu produkta izstrādi dažādos posmos;

– Izprast likumsakarības, kas ietekmē grafiska dizaina kvalitāti drukas procesā praktiskam darbam reproprocesu jomā;

– Gūt priekšstatus par reproprocesu rezultātu vizuālo uztveri un tās vērtēšanas metodēm, nestandarta reproprocesu scenāriju izstrādāšanas tehnoloģijām, reproprocesu praktiskās efektivitātes un tās vērtēšanas metodēm;

– Attīstīt un papildināt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas marketinga kumunikāciju instrumentu mērķtiecīgā izmantošanā un efektīvi integrēt šo resursu profesionālā̄ instrumentārijā̄ reklāmas projektu risinājumu veidošanā̄ atbilstoši tirgus prasībām.

Kompetences:

– Sekmēt spēju atrast nestandarta risinājuma paņēmienus reproprocesu produkta izstrādē;

– Pielietot dažādas inovatīvas projektēšanas tehnoloģijas produkta izstrādes dažādos posmos.

Iegūstamais dokuments:

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Mācību vieta
(Attālinātajā kārtā mācības notiks izmantojot Moodle, Zoom)

Mācību laiks

Atkarībā no izglītojamo skaita grupas tiks veidotas

  1. darba dienu vakaros no plkst. 18:00 ;

  2. brīvdienu grupas no plkst. 9:00.
Piebildes
Tehniskās prasības
Personālais dators ar stabilu interneta pieslēgumu, austiņas vai skaļrunis, mikrofons, web-kamera (ieteicams). Personīgajam datoram ir jāatbalsta Adobe programmu tehniskās prasības, piemēram, Photoshop.