pixel

Zīmēta un grafiska oriģināldarba izstrāde kā rentabla produkta dizaina koncepcija komercdarbībā

Programmas mērķis
Programmas mērķis ir sniegt ieskatu konceptuālas zīmēšanas un grafikas praktiskajā darbā produkta dizainā, sekmējot rentabla produkta piedāvājuma izveidi komercdarbībā.

Programmas ilgums
160 akadēmiskās stundas.

Galvenās tēmas:

Grafikā lietojamie materiāli, tekstūras un to iespējas.
Kompozīcija.
Formas veidošana plaknē.
Grafikas formas.
Influence: Tēla vīzija vērojot dabas formu vai vienkāršo objektu kopumu.
Konceptuāla grafiskā tēla veidošana.
Juridiskie aspekti.
Komerciālie aspekti.

Programmas vadītājs

Profesors, Mg. Art Mihails Kopeikins

Pēc apmācību kursa beigām Tu iegūsi:

Prasmes:

– Sekmēt spēju tehniski radīt konceptuālas skices un uz tiem balstītus grafikas elementus;

– Spēt darbības jomai atbilstošos juridiskos un komerciālos aspektus;

– Sekmēt prasmi racionāli ņemt vērā juridiskos aspektus un analītiski izvērtēt komerciālos aspektus atbilstoši darbības jomai.

Zināšanas:

– Veidot izpratni par koncepcijas radīšanu, tās zīmēšanas aspektu, grafiku un pamatelementiem;

– Pārzināt konceptuālas zīmēšanas tehnikas un radīšanas procesu;

– Izprast dažādus zīmētas konceptuālas grafikas pielietojumus;

– Pārzināt darbības jomai atbilstošos juridiskos un komerciālos aspektus;

– Izprast emocionālas, kvalitatīvas un piesaistošas zīmētas grafikas veidošanas procesu.

Kompetences:

– Radoši pielietot savas zināšanas un prasmes konceptuālas zīmēšanas un grafikas praktiskajā darbā produkta dizainā rentabla produkta piedāvājuma izveidei komercdarbībā;

– Atbildīgi un tālredzīgi pielietot zināšanas darbības jomai atbilstošajos juridiskos un komerciālos aspektos.

Iegūstamais dokuments:

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Mācību vieta
(Attālinātajā kārtā mācības notiks izmantojot Moodle, Zoom)

Mācību laiks

Atkarībā no izglītojamo skaita grupas tiks veidotas

  1. darba dienu vakaros no plkst. 18:00 ;

  2. brīvdienu grupas no plkst. 9:00.
Piebildes
Tehniskās prasības
Personālais dators ar stabilu interneta pieslēgumu, austiņas vai skaļrunis, mikrofons, web-kamera (ieteicams). Personīgajam datoram ir jāatbalsta Adobe programmu tehniskās prasības, piemēram, Photoshop.